Zmiany we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Adam Szurpicki            22 stycznia 2016            Komentarze (0)

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, mam kilka podstawowych informacji.

Wraz z nowym rokiem uległa zwiększeniu opłata za jego wydanie. Obecnie wynosi 9 250 zł (zmiana zezwolenia to wydatek 1 850 zł).

Z dniem 12 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, co spowodowało, że uległy zmianie informacje, które jesteś zobowiązany podać we wniosku.

Wytłuściłem dane, których nie było w poprzedniej wersji ustawy.

Ubiegając się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki składasz wniosek zawierający:

1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;

2) numer NIP oraz numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;

3) numer we właściwym rejestrze;

4) wskazanie adresu apteki;

5) nazwę apteki, o ile taka występuje;

6) datę podjęcia działalności;

7) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek;

8) dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli apteka takie posiada;

9) dni i godziny pracy apteki

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki powinieneś dołączyć odpowiednie załączniki. Tak jak poprzednio, należy podać imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.

Dodatkowo, oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kierownikowi apteki, musisz wskazać  jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

We wspomnianej ustawie tak o to zdefiniowano ten identyfikator:

Identyfikator pracownika medycznego stanowi numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru prawa wykonywania zawodu, numer PESEL. W przypadku osób, którym nie nadano numeru prawa wykonywania zawodu oraz numeru PESEL, identyfikator pracownika medycznego stanowi numer identyfikacyjny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 18.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: