Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nowa opłata – opłata reklamowa

Adam Szurpicki07 października 2015Komentarze (0)

Kontynuując temat szyldów i tablic reklamowych chciałbym zwrócić Twoją uwagę na pewne regulacje, które mogą się niestety przełożyć na dodatkowe wydatki w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie tylko w branży farmaceutycznej.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przepisy art. 17a i 17b.

W związku z tą nowelizacją, od dnia 11 września 2015 r.  gmina uzyskała prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych, co przekłada się na prawo pobierania tzw. opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Zmiana ta przyznaje dyspozycję dla organów samorządowych, a więc ostateczne brzmienie regulacji określą uchwały rady gmin.

Opłata będzie dotyczyć:

 1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  b) jest bez tytułu prawnego, jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Zgodnie z art. 17b. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata reklamowa będzie składała się z części stałej i zmiennej.

Część stała będzie miała zryczałtowaną wysokość ustaloną przez gminę (maksymalnie 2,50 zł dziennie za obiekt).  Część zmienna będzie zależeć od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji (do 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy).

Zwolnienie z opłaty następuje, jeżeli:

 • reklama nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych publicznie lub
 • reklama stanowi szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 • reklama wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa;
 • reklama służy wyłącznie do upowszechniania informacji:
  a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
  b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Kolejne narzędzie do zasilenia budżetów gmin. Choć z pewnością wyeliminuje reklamy, które dawno powinny zniknąć z budynków. Za niezastosowanie się do przepisów przewidziano kary za każdy dzień umieszczenia reklamy:  iloczyn powierzchni nośnika oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szurpicki z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adamszurpicki@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: