Adam Szurpicki

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną Kancelarię. Doradza przedsiębiorcom, głównie w branży budowlanej, e-commerce oraz farmaceutycznej. Specjalizuje się także w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie żywnościowym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

To ważny dzień dla mnie jako radcy prawnego zajmującego się na co dzień prawem farmaceutycznym.

Odebrałem dziś korespondencję z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wyrok (nareszcie) wpisuje się w linię orzeczniczą, którą jest bardzo korzystna dla aptek posiadających zezwolenia wydane przed nowelizacją ustawy prawo farmaceutyczne- zwaną w skrócie „AdA”.

Osią sporu było oczywiście stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów do zezwoleń wydanych w uprzednim porządku prawnym. Problem zastosowania tychże przepisów może wyniknąć przy zmianie zezwolenia spowodowanej np. przeniesieniem siedziby spółki,  zmianą nazwiska wspólnika.

Sąd wskazuje w uzasadnieniu: „Z treści art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 p.f. w żaden sposób nie można wyinterpretować, że odnosi się do wyłączenia stosowania jakichkolwiek przepisów, a jedynie wyraża normę uniemożliwiającą udzielanie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w określonych w tym przepisie przypadkach. Tymczasem sprawa administracyjna, której dotyczy niniejsze postępowanie, dotyczyła zmiany udzielonego w przeszłości zezwolenia w wyniku jego przejścia na nowy podmiot, a nie udzielenia nowego”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazuje również : „literalne brzmienie przepisów art. 99 ust. 3 p.f. nie daje podstaw do dekodowania z nich normy innej niż określającą powinność organu w postępowaniu o wydanie zezwolenia. Wywodzenie z ww. przepisów, adresowanych do organu i znajdujących zastosowanie na etapie wydania pozwolenia, normy adresowanej do strony i regulującej jej zachowania po wydaniu zezwolenia jest sprzeczne z zasadami wykładni prawa, wprost jest wykładnią contra legem.”

Zanim doszliśmy do Sądu Administracyjnego wystąpiliśmy o interpretację indywidualną. O interpretacjach WIF wspominałem tu.

Jednak Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie zgodził się z naszą oceną prawną w zakresie potencjalnej zmiany danych w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zmuszeni byliśmy zaskarżyć decyzję do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Niestety Główny Inspektor utrzymał w mocy niekorzystną dla mojego Klienta interpretację przepisów. Dopiero Sąd Administracyjny stanął na wysokość zadania i uchylił decyzję Głównego Inspektora.

Takie rozstrzygnięcia zawsze cieszą. Przebijają wiec pozbawione podstaw logiki intepretacje lub decyzje Inspekcji Farmaceutycznej, która bardzo chętnie stosuje przepisy po nowelizacji do zezwoleń uzyskanych przed wejściem przepisów potocznie zwanych „apteką dla aptekarza„.

Cieszę się niezmiernie, że mój Klient nie zrezygnował po wydanej interpretacji Inspekcji i był na tyle zdeterminowany aby dojść aż do Sądu Administracyjnego. Uzyskał dzięki temu satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. My jako kancelaria delikatnie mu w tym pomogliśmy. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Upłynęło wiele miesięcy od mojego ostatniego wpisu. Jednak był to dla mnie bardzo intensywny czas. Obsługa transakcji kupna aptek lub ich sprzedaży jest czasochłonna.

Tak sobie pomyślałem, że wiele moich wpisów dotyczyło stricte transakcji kupna/sprzedaży apteki (punktu aptecznego), a nie rozwijałem tematu audytu przed dokonaniem zakupu lub odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa.

Dziś więc o audycie. 🙂 Modnie z angielskiego zwany: due dilligence.

Kwestią podstawową przy transakcjach nabywania przedsiębiorstwa lub spółki, które stale obsługuję,  jest odpowiedni audyt sytuacji prawnej, rachunkowej, podatkowej oraz samej działalności przedsiębiorstwa w tym wypadku apteki/punktu aptecznego (jego organizacji, sprawozdawczości, refundacji).

Przede wszystkim, aby przystąpić do nabycia musimy zweryfikować czy podmiot prowadzi aktualnie działalność, nie jest zawieszony lub wykreślony, czy wpisy do rejestrów, w których figuruje są aktualne.

Następnie należy zweryfikować czy  apteka (punkt apteczny) posiada zezwolenie i czy nie toczą się jakiekolwiek postępowania w tym zakresie. Musisz mieć pewność, że nie wszczęto postępowania  w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

Niby to takie oczywiste. Jednak pojawiają się tu tzw. „kwiatki”.

Następnie to, co najlepsze: czy brak jest przeszkód w nabyciu przedsiębiorstwa np. umów podpisanych z innymi zainteresowanymi kupnem danego przedsiębiorstwa, zajęć komorniczych, zastawów, podpisanych weksli, istniejących wierzytelności i zobowiązań. Oczywiście wyliczenie nie jest pełne.

Gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to należy również zweryfikować jej stan prawny.

Istotna jest treść umów zawartych przez przedsiębiorcę: najmu, licencji, franczyzy, refundacji lub innych zawartych w ramach prowadzonej działalności.

Do tego dochodzi audyt zatrudnionego personelu: podstaw zatrudnienia, urlopów, należnych ekwiwalentów.

Odnośnie tego specyficznego rodzaju działalności  musimy zweryfikować czy nie dochodziło do odwróconego łańcucha dystrybucji, naruszenia zakazu reklamy, sprzedaży wysyłkowej bez zgłoszenia, sprzedaży produktów zawierających substancje psychoaktywne z naruszeniem przepisów,  czy np. nie ma podstaw do zwrotu refundacji.

Oczywiście istotne są także kwestie podatkowe oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

To tak z grubsza. Jak widzisz trochę tej dokumentacji należy przeanalizować, aby świadomie kupić aptekę lub punkt apteczny.

Nie możesz ryzykować. Tym bardziej, że ponosisz odpowiedzialność zgodnie z art. 55 (4) k.c. solidarnie ze zbywcą za zobowiązania. Przystępując natomiast do spółki wsiadasz niejako do „pędzącego pociągu”.

Bez względu na formę prawną taki audyt jest konieczny. Wygodniej i bezpieczniej jest powierzyć audyt osobie, która się zwyczajnie na tym zna.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Nie wiem czy zastanawiałeś się nad tym obowiązkiem, ale prowadząc aptekę w formie spółki powinieneś śledzić pewne zmiany przepisów.

Chociażby w zakresie konieczności dokonania zgłoszeń do odpowiednich rejestrów.

13 kwietnia 2020 r. kończył się okres przejściowy dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. w zakresie obowiązku pierwszego zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Okres został wydłużony z uwagi na  COVID-19.

Rejestr gromadzi dane beneficjentów następujących spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zamieszcza się tam dane osób, które rzeczywiście sprawują kontrolę (bezpośrednią lub pośrednią) nad spółką.

Definicję beneficjentów rzeczywistych odnajdziesz na stronie gov.pl.

Na stronie crbr.podatki.gov.pl  wypełnisz formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Do zgłoszenia potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Znowelizowany został art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w skrócie p.p.p.f.t

Nowelizacja art. 195 ustawy o p.p.p.f.t. wydłuża termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru z 6 miesięcy do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 6 ustawy o p.p.p.f.t.

Nowym terminem jest 13 lipca 2020 r.

Spółki, które są rejestrowane w KRS od 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi spółce kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

W jednym z wpisów wspominałem o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki przez WIF.

Wpis znajduje się tu. Postanowiłem, że opiszę Ci jak ostatecznie sprawa się zakończyła.

Na rozstrzygnięcie oczekiwaliśmy kilka miesięcy. Jak wiadomo wszystko to ”wina koronawirusa”.

Po złożonym przeze mnie odwołaniu Główny Inspektor uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przyznał, że organ nie przeprowadził dokładnej analizy i nie zweryfikował uzyskanych od strony informacji.

Jak widzisz instytucja odwołania nie jest wyłącznie teoretyczna. Umiejętne jego zredagowanie zwiększa szanse powodzenia.

Warto z niej korzystać. Do czego Cię zachęcam !

Gdy istnieją jakiekolwiek braki w ustaleniach faktycznych, czy pojawiły się niedociągnięcia proceduralne organ II instancji (w tym przypadku GIF) decyzję uchyli.

Ostatecznie po kilku tygodniach otrzymałem decyzję Wojewódzkiego Inspektora, który umorzył postępowanie w sprawie. Stwierdził, że nie zaszły przesłanki do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 105 § 1 k.p.a.:

Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Takie decyzje niezmiernie cieszą. W szczególności, gdy postępowanie przed Inspekcją Farmaceutyczną kończy się ostatecznie umorzeniem, a więc tak pożądanym przez stronę rozstrzygnięciem.

Nie jest to jednak częste w postępowaniach w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

Autor zdjęcia: Jacques Tiberi

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl

Na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie pojawiło się rozszerzenie rekomendacji przedstawionych przez Naczelną Izbą Aptekarską.

Możesz zapoznać się z nimi tutaj.

Co tyczy się głównych założeń to:

 1. W aptece powinny zostać ustalone stałe zespoły pracowników pracujących na danej zmianie, tak aby pracownicy z jednej zmiany nie pracowali nawet przez ograniczony czas z pracownikami wykonującymi czynności na kolejnej zmianie – rezygnacja z tzw. zakładek. Zaistnieć więc może konieczność wprowadzenia zmian w czasie pracy oraz wprowadzenia przerwy na dezynfekcję powierzchni takich jak: „blaty, klamki, klawiatury, bilonownice” po każdej ze zmian (porannej czy popołudniowej). Jeśli oczywiście zachowany zostanie układ zmianowy w każdym dniu.
 2. Konieczne jest dokonywanie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego po każdym pacjencie- zastanawiam się jak będzie to wyglądało w praktyce.
 3. Ze względu na zwiększającą się dostępność środków ochrony rekomenduje się stałe stosowanie środków ochrony osobistej. W zasadzie każda z dodatkowych form zabezpieczenia (maski ochronne, rękawiczki, przyłbice) zmniejsza ryzyko transmisji wirusa.
 4. Ograniczenie płatności wyłącznie do form bezgotówkowych. Konieczne jest uprzednie umieszczenie w widocznym miejscu informacji o ograniczeniu możliwości płatności gotówką. Gdyby jednak odmowa przyjęcia płatności gotówką mogłaby skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta powinny być przewidziane wyjątki.
 5. W godzinach 10.00 – 12.00 obsługa pacjentów powinna zostać ograniczona do pacjentów powyżej 65 roku życia. Choć ograniczenia tego nie stosuje się jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. Decyzję w tym zakresie podejmuje farmaceuta. Znów zdrowy rozsądek musi czasem zwyciężyć.
 6. Należy zapewnić pacjentom foliowe rękawiczki jednorazowe lub środek do dezynfekcji.

Obowiązki dotyczące godzin otwarcia, obowiązku dezynfekcji stanowisk, czy zapewnienia osobom zatrudnionym rękawiczek jednorazowych lub środków dezynfekcji rąk oraz ograniczeń odnośnie liczby osób przebywających w tym samym czasie w aptece (3 osoby na stanowisko kasowe) wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (§ 9 ust. 5 i 7) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego to rozporządzenie.

Obowiązki nałożone na właścicieli aptek

Dotyczy to okresu od dnia 1 kwietnia (niektóre obowiązki obowiązują od dnia 2 kwietnia) 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.

W rozporządzeniu pojawił się także wymóg zachowania odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. (§ 9 ust. 7 pkt 3 lit. b)

Dodatkowo informacje o nałożonych obowiązkach można odnaleźć także na stronach innych właściwych izb aptekarskich.

Przykładowo: Śląska Izba Aptekarska, Wielkopolska Izba Aptekarska, Dolnośląska Izba Aptekarska.

Autor zdjęcia: Tumisu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 337 887e-mail: a.szurpicki@szurpiccy.pl